logo_o4c

Preventiv hälsa börjar på Kronoparken. Fem procent av Sveriges vårdtagare står för 50 procent av vårdens kostnader. Vi vet också att du kan förlänga ditt liv med 14 år om du lever hälsosamt. Detta är både en samhällsutmaning och en möjlighet.Open4Citizen ingår i EU-projektet där Landstinget i Värmland medverkar genom Experio Lab och där Innovation Park är en aktiv partner i partnerskapet. I Open4Citizen kan du vara med och skapa nya lösningar som kan göra det lättare för människor som lever och bor på Kronoparken att hålla sig friska.

Bakgrund

Den tekniska utvecklingen under de senaste decennierna har gjort det möjligt att samla en stor mängd data om varje del av vårt offentliga och privata liv. Inte många av oss vet att en stor del av dessa uppgifter är tillgängliga för alla. Många offentliga förvaltningar publicerar redan idag stora datamängder som skulle kunna användas i nya tillämpningar för att förändra människors sätt att leva. Landstinget i Värmland medverkar genom Experio Lab i ett Horizon 2020-projekt som heter Open4Citizens (O4C) där sju länder deltar. O4C är ett design- och innovationsprojekt inom EU som pågår från 1 januari 2016 till 31 december 2018. Inom O4C ska forskning och praktik undersöka potentialen för nya välfärdstjänster i skärningspunkten mellan teknisk utveckling, social innovation och nya affärer. Projektet utforskar glappet mellan innovationspotentialen i öppna data och medborgarnas förmåga att använda öppna data som resurs. Experio Lab leder och koordinerar den svenska delen av projektet. Planering och genomförande av hackathon är en del av uppgiften, men det största arbetet handlar om att skapa en neutral och inkluderande plattform som lyckas samla många olika aktörer till ett gemensamt arbete.

Mål

Syftet med O4C är att öka medborgarnas medvetenhet om de möjligheter som öppna data ger och skapa en kultur för innovation inom området välfärdstjänster. I samtliga fem pilotplatser (Karlstad, Köpenhamn, Rotterdam, Milano och Barcelona) kommer projektet även att skapa fysiska och/eller virtuella platser, så kallade OpenDataLab eller Fablab. Karlstads projekt kommer att vara hos oss på Innovation Park. OpenDataLab är tänkt att vara en plats där medborgare, som vill få mer kunskap om IT, tillsammans med andra kan göra verklighet av sina idéer och lösa identifierade problem. O4C kommer att anordna två omgångar hackathon där medborgare, intressegrupper, myndigheter, IT-experter och lokala företag möts för att designa och utveckla nya tjänster tillsammans.

Genomförande

Karlstads hackathon kommer att använda designmetoder för att undersöka hur öppna data kan användas för att förbättra livskvalitet och förebygga välfärdsrelaterade sjukdomar som till exempel psykisk ohälsa, diabetes och fetma (metabolt syndrom). Karlstads hackathon kommer att äga rum i stadsdelen Kronoparken med dess 11 000 invånare i fokus. Här bor många människor som har invandrat till Sverige under olika perioder, här ligger universitetet med sina 16 000 studenter och 1200 medarbetare och det finns en infrastruktur med vårdcentral, apotek, grundskola, butiker och restauranger. Här ligger också Karlstad Innovation Park, en innovationsmiljö som blir en naturlig plattform för ett OpenDataLab. Ett antal ”pre-hackaton” kommer att genomföras under våren för att få fram underlag och problembeskrivning till ett större hackathon under hösten 2016. I förarbetet blir det viktigt att identifiera vilka öppna data och vilka nyckelpersoner och mötesplatser som är relevanta för invånarna i Kronoparken.

Förväntade resultat

Mer om projektet: http://www.open4citizens.eu

Film om projektet: https://vimeo.com/148249099

Kontakta Anna-Karin Frykstedt eller Patrick Standfast om du vill veta mer!